bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Sprzątaczka Biurowa

zakończony, data rozstrzygnięcia 06.07.2022 nierozstrzygnięty

Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Ogłoszenie z dnia 15.06.2022

Sprzątaczka Biurowa

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 0,5
Adres urzędu i miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- Zapewnienie porządku i czystości w miejscach powierzonych tj. zamiatanie (podłogi, posadzki) wycieranie, mycie (schody, okna, lamperie, balustrady), odkurzanie (wykładziny dywanowe), ścieranie kurzy (biurka, parapety, szafy) i inne tego typu czynności wykonywane ręcznie jak również za pomocą prostych narzędzi i maszyn,
- systematyczne usuwanie śmieci, opróżnianie koszy, śmietniczek,
- mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,
- pilnowanie, aby w łazienkach i toaletach zawsze było mydło, ręcznik i papier toaletowy itp.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca tylko w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00
- w skład budynku wchodzi piwnica, wysoki parter i 2 piętra,
- budynek nie posiada windy i podjazdu

DWymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: podstawowe
- doświadczenie zawodowe/ staż pracy/: mile widziane w zakresie sprzątania,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( np. świadectw pracy, umowy zlecenia, referencje)

Sposób i termin składania dokumentów:
Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie w terminie do 30.06.2022r. w następujący sposób: - osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok, w godz. 7:30 – 15:30 lub
- listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok

O dacie złożenia decyduje data wpływu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku. Dokumenty niepodpisane oraz niekompletne zostaną pozostawione bez rozpoznania. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 651 67 46, wew. 108

Inne informacje
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne bądź e-mailowo o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
- Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok, skr. poczt. 88 tel. 85 651 67 46
- Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.piwbial@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897
- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
- Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynawii w Białymstoku.
- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie
zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
- Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
- Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
- Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Opublikował: Paweł Remża
Publikacja dnia: 15.06.2022
Dokument oglądany razy: 41