bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Organizacja i funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej

Organami Inspekcji są:

 1. Główny Lekarz Weterynarii;
 2. Wojewódzki Lekarz Weterynarii, jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
 3. Powiatowy Lekarz Weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej;
 4. Graniczny Lekarz Weterynarii.

Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Do ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej należy w szczególności:

 1. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób;
 2. Zwalczanie chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych dalej „zoonozami”, lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;
 3. Monitorowanie zakażeń zwierząt;
 4. Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;
 5. Przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej;
 6. Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 7. Sprawowanie nadzoru nad:
 • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;
 • wprowadzaniu na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt;
 • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego;
 • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
 • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;
 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie.


Opublikował: Tomasz Kozyrski
Publikacja dnia: 17.08.2011
Podpisał: Tomasz Kozyrski
Dokument z dnia: 17.08.2011
Dokument oglądany razy: 7 447